Bases convocatòria 2017

1. Per què La Filadora?

Des de Barcelona En Comú posem en marxa la primera convocatòria del programa La Filadora Fons Social i Solidari. Aquesta primera edició, elaborada amb molta il·lusió per la comunitat d’ activistes de Barcelona En Comú, té com a objectiu fonamental aconseguir formes polítiques més accessibles, compromeses i properes al servei de la ciutadania.

Amb aquesta iniciativa es vol donar suport econòmic a entitats sense ànim de lucre, cooperatives i moviments socials per a iniciatives locals que busquin la transformació social política i econòmica cap a un model de ciutat més just, equitatiu i solidari.

Barcelona En Comú es presenta com a candidatura municipalista a les eleccions municipals del 2015 amb el compromís d’aplicar el Codi d’Ètica Política “Governar obeint”. Aquest codi estableix una limitació salarial anual màxima de 2.200 € per 14 pagues. L’aplicació d’aquesta limitació salarial interna genera un excedent de sou mensual per part de moltes de les persones que treballen en càrrecs públics polítics a l’Ajuntament de Barcelona i a d’altres administracions supramunicipals (Àrea Metropolitana de Barcelona i Diputació de Barcelona).

El Reglament del Codi d’Ètica Política de Barcelona En Comú, aprovat al plenari del 20/02/2016, regula el càlcul i la destinació d’aquest excedent salarial en l’article 3.4, on recull que part d’aquests excedents es destinaran a un fons social i solidari per finançar projectes d’entitats i d’iniciativa ciutadana. El citat article recull també que, a banda d’aquest fons social, es podran fer aportacions puntuals i finalistes a causes, lluites i projectes d’acord amb els seus valors i principis, i de forma transparent i pública.

A partir de l’aprovació del Codi d’Ètica Política, amb les aportacions dels diferents espais de Barcelona En Comú (Grup Municipal, Grups de Barri, Eixos, Comissions…) es va treballar en l’elaboració d’una proposta d’aplicació de fons social i solidari que el plenari de Barcelona En Comú va aprovar el passat 19/11/2016.

A partir d’aquesta proposta s’ha elaborat el present document de bases.

Des de Barcelona En Comú animem a participar-hi a tota la ciutadania organitzada, perquè només en comú i des de baix podem fer possible el canvi.

2. Objectius de La Filadora

El fons social i solidari La Filadora té per objectiu donar suport a iniciatives socials i locals que tinguin com a finalitat:

 • La transformació social, política i econòmica cap a un model de ciutat més just, equitatiu i solidari en el marc del programa de Barcelona En Comú.
 • La promoció de processos d’autogestió, reivindicació, denúncia i construcció des de baix.
 • La promoció de processos de coproducció i cogestió de polítiques públiques.

3. Característiques de la convocatòria

Tot el procés, des de la selecció de les propostes fins a l’execució dels projectes, estarà sotmès als principis de transparència i traçabilitat.

El finançament sol·licitat podrà ser del total del pressupost del projecte o només d’una part (en cas que ja es tinguin altres finançaments confirmats o previstos).

Són finançables totes les despeses vinculades al projecte presentat, amb una limitació d’un 20% del total de l’ajut per a sous i lloguers. No es podrà destinar cap quantitat al pagament d’impostos.

Hi ha tres modalitats de presentació de projectes:

a) Accions de ciutat

Aquesta part del fons està pensada per a aquelles accions sectorials destinades a la construcció d’una ciutat de drets pel bé comú, en el marc de les línies programàtiques prioritàries marcades per Barcelona En Comú:

 • Ciutat de drets
 • Ciutat ambientalment sostenible: mobilitat, contaminació i impacte en la salut.
 • Impactes del turisme i alternatives.

Es seleccionaran 6 projectes en total: 2 per cadascuna de les 3 línies prioritàries.

b) Accions als barris

Aquesta part del fons està pensada per a accions que es vulguin realitzar als barris de Barcelona sota les línies prioritàries marcades per la Coordinadora Territorial.

Es seleccionaran 20 projectes en total: 2 per cadascun dels 10 districtes de Barcelona.

c) Suport a campanyes i accions puntuals externes a BComú

Aquesta modalitat té per objectiu donar suport a accions puntuals i campanyes de mobilització engegades per organitzacions i moviments socials que estiguin en sintonia amb el nostre projecte polític. Aquesta modalitat estarà oberta només quan les modalitats per projectes (Accions de ciutat i Accions als barris) estiguin tancades.

La primera edició de la convocatòria s’obre el dia 21 de febrer de 2017 i està dotada amb 216.000 euros, que es distribuiran de la següent manera:

Modalitat

Nombre de projectes

Import

Import total

%

Accions de ciutat

6

15.000,00 € / projecte

90.000,00 €

42 %

Accions als barris

20

5.000,00 € / projecte

100.000,00 €

46 %

Suport a campanyes i accions puntuals externes a BComú

(en funció de les sol·licituds durant l’any 2017)

26.000,00 € en total

26.000,00 €

12 %

TOTAL FONS LA FILADORA

216.000,00 €

 

4. Qui hi pot participar?

Podran participar-hi associacions, fundacions, cooperatives sense ànim de lucre i col·lectius o plataformes de moviments socials que actuïn a Barcelona.

Els requisits legals i interns dels equips participants seran els següents:

4.1. Entitats sense ànim de lucre

Es podran presentar a la convocatòria les entitats sense ànim de lucre amb personalitat jurídica reconeguda per llei, és a dir, associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre. La persona que habitualment representi l’entitat estarà legitimada per fer totes les actuacions.

4.2. Agrupacions de persones físiques o jurídiques

Les agrupacions sense personalitat jurídica hauran de ser representades per almenys dues persones que estaran apoderades per tots els membres, i assumiran la responsabilitat de l’actuació.

4.3. Estar al dia d’obligacions legals

Els projectes seleccionats com a guanyadors de la convocatòria hauran de presentar una declaració responsable, signada per una persona que faci de representant legal, d’estar al dia de qualsevol obligació legal, dels pagaments tributaris i de la seguretat social.

5. Procés de presentació de projecte

5.1. Les modalitats “Accions de ciutat” i “Accions als barris”

Cada entitat sol·licitant pot presentar només un projecte per modalitat:

 • Cal registrar-se al web filadora.cat
 • Anar a “Presenta un projecte” i seguir les instruccions del formulari

El comitè avaluador podrà demanar, en qualsevol fase del procés, informació o dades addicionals. El projecte i tota la informació i documentació requerida s’haurà de presentar en català o castellà. En el supòsit que es presenti en una altra llengua caldrà presentar traducció a alguna de les llengües indicades.

La inscripció a aquesta convocatòria implica que l’entitat social declara que és un projecte propi i que no vulnera cap dret de terceres persones pel que fa a la propietat intel·lectual, industrial o de qualsevol mena, i eximeix Barcelona En Comú de qualsevol responsabilitat que es derivi de l’incompliment d’aquesta obligació.

La inscripció i presentació a aquest concurs no comporta cap taxa o aval.

5.2. La modalitat “Suport a campanyes i accions puntuals externes”

Per a aquesta modalitat, la iniciativa pot partir directament de les organitzacions socials o a proposta dels diferents espais d’activistes de Barcelona En Comú.

En qualsevol dels dos casos, s’enviarà un correu electrònic a filadora@bcnencomu.cat amb la següent informació:

 • nom de l’entitat
 • persona de contacte
 • telèfon de la persona de contacte
 • motiu de la sol·licitud
 • import de la sol·licitud econòmica
 • explicació del projecte i a què es destinaran els diners
 • via per fer el pagament (compte bancari, enllaç a web de finançament col·lectiu, aportació en espècie, etcètera).

6. Calendari de la convocatòria

A les modalitats “Accions de ciutat” i “Accions als barris”:

Concepte

Dia o període

Publicació de la convocatòria

21/02/2017

Termini per presentar propostes

Del 21/02/2017 al 16/04/2017

Preselecció de propostes rebudes

Del 17/04/2017 al 30/04/201

Votació de projectes

Del 02/05/2017 al 07/05/2017

Presentació de resultats

09/05/2017

A la modalitat “Suport a campanyes i accions puntuals externes”:

 • En qualsevol moment del 2017
 • Termini i forma de resposta: es comunicarà directament i es notificarà per escrit tan aviat com sigui possible.

7. Comitè avaluador

La preselecció dels projectes que es presentin a la votació oberta al Comú la durà a terme un Comitè Avaluador compost per 6 membres, respectant el criteri de paritat.

En el cas de la modalitat “Accions de ciutat” els membres del Comitè Avaluador seran els següents:

 • 1 representant del Grup Municipal
 • 2 representants de la Coordinadora General
 • 1 representant de la Coordinadora d’Eixos
 • 1 representant de la Comissió de Logística, Administració i Finances
 • 1 expert extern a l’organització

El Comitè Avaluador d’aquesta modalitat serà assistit pel responsable d’Administració de Barcelona En Comú, Enric Pons.

En el cas de la modalitat “Accions als barris” els membres del Comitè Avaluador seran els següents:

 • 1 representant del Grup Municipal
 • 2 representants de la Coordinadora General
 • 1 representant de la Coordinadora Territorial
 • 1 representant de la Comissió de Logística, Administració i Finances
 • 1 expert extern a l’organització

El Comitè Avaluador d’aquesta modalitat serà assistit pel responsable de Territori de Barcelona En Comú: Enric Bàrcena.

8. Criteris de selecció

Els projectes presentats hauran de respondre a l’objecte i la finalitat de la convocatòria que es descriuen a l’apartat 2. No s’admetran per ser avaluats els projectes que no respectin els drets humans.

Els projectes presentats es valoraran fins a 100 punts distribuïts en els següents criteris de valoració:

8.1. Criteris vinculats a les línies prioritàries de la convocatòria de 2017: fins a 40 punts

A la convocatòria de l’any 2017 es valoraran les línies prioritàries següents:      

En el cas de la modalitat “Accions de ciutat” les línies prioritàries de La Filadora, en el marc de les campanyes prioritzades per Barcelona En Comú, seran:

 1. Ciutat de drets: es valoraran especialment els projectes que fomentin la cultura i l'art en totes les seves formes, i els projectes que impulsin formes d'educació comunitàries, especialment criança i gent gran.
 2. Ciutat ambientalment sostenible: mobilitat, contaminació i impacte en la salut.
 3. Impactes del turisme i alternatives.

En el cas de la modalitat “Accions als barris” les línies prioritàries del fons, a més de les corresponents a les campanyes prioritzades per Barcelona En Comú (ciutat de drets, ciutat ambientalment sostenible i impactes del turisme i alternatives), en el marc dels criteris fixats per la Coordinadora Territorial, seran les següents:

 1. Cultura i educació
 2. Habitatge
 3. Visibilitat de la pobresa oculta
 4. Lluita contra la violència masclista
 5. Projectes singulars que aborden temes específics d’un territori

Les línies prioritàries marcades per la Coordinadora Territorial no són ni excloents ni tancades.

8.2. Criteris vinculats a l’entitat sol·licitant: fins a 30 punts

 1. Accions i activitats fetes per l’entitat sol·licitant anteriorment; es valorarà especialment si aquestes accions i activitats estan relacionades amb el projecte presentat.
 2. Implicació en i/o col·laboració amb els moviments socials o les lluites veïnals.
 3. Base social de l’entitat sol·licitant en el sector o territori respecte al qual es presenta el projecte.
 4. Acreditació de la capacitat de gestió de l’entitat sol·licitant per dur a terme el projecte presentat.

8.3. Criteris vinculats al projecte presentat: fins a 30 punts

 1. El projecte inclou la perspectiva de gènere,
 2. Identificació tant de les motivacions com dels objectius del projecte presentat.
 3. Existència de memòria econòmica i/o pressupost detallat.
 4. El projecte presentat està pensat perquè els resultats tinguin continuïtat en el temps més enllà de la participació en aquesta convocatòria.
 5. S’afavoreix l’apoderament i autoorganització de la ciutadania, especialment dels col·lectius que pateixen més desigualtats estructurals.
 6. El desenvolupament del projecte es realitza en el camp de l’economia social i solidària.
 7. El projecte és innovador.

9. Preselecció de projectes

El Comitè Avaluador, a partir dels criteris descrits, puntuarà cadascuna de les propostes presentades.

Si ho considerés necessari podria demanar informació complementària a les entitats que presentin els projectes. Perquè un projecte pugui ser preseleccionat haurà d’obtenir un mínim de 60 punts i la meitat dels punts assignats a cadascuna de les categories de criteris d’avaluació.

En el cas de la modalitat “Accions de ciutat” es preseleccionaran 12 projectes, 4 per cadascuna de les 3 línies prioritàries. Si en alguna de les 3 línies prioritàries només una o cap de les propostes presentades complís els requisits mínims de puntuació es seleccionaria la/es proposta/es més votada/es de les altres línies prioritàries que no hagi(n) estat escollida/es directament pel Comú al procés de votació.

En el cas de la modalitat “Accions als barris” es preseleccionaran 60 projectes, 6 per cada districte. Si en algun dels districtes només una o cap de les propostes presentades complís els requisits mínims de puntuació es seleccionaria la/es proposta/es amb un major nombre de vots dels altres districtes que no hagin estat escollides directament pel Comú al procés de votació.

Amb la data 02/05/2017 es faran públics a la web filadora.bcnencomu.cat els projectes preseleccionats.

Les decisions preses pels comitès avaluadors seran inapel·lables.

10. Elecció dels projectes: votació del Comú

L’elecció final dels projectes guanyadors es durà a terme mitjançant un sistema de votació en línia amb les característiques descrites a continuació.

Les votacions tindran lloc entre el dia 02/05/2017 i el dia 07/05/2017. La seguretat de tot el procés de votació en línia estarà garantida tècnicament pels serveis subministrats per l'organització independent Agora Voting.

Tenen dret a votar totes les persones que formin part del Comú, és a dir, les que constin registrades i verificades a https://participa.barcelonaencomu.cat el dia abans de l’inici de les votacions. Cada persona podrà participar a 4 votacions.

A la modalitat “Accions de ciutat” hi haurà 3 votacions, una per cadascuna de les línies programàtiques prioritàries:

 • Ciutat de drets
 • Ciutat ambientalment sostenible
 • Impacte del turisme i alternatives.

Cada persona podrà votar fins a 2 projectes entre els 4 preseleccionats en cadascuna de les línies programàtiques. S’escolliran els dos projectes amb més vots de cada línia programàtica.

A la modalitat Accions de districte cada persona votarà només als projectes del districte on estigui registrat. Podrà votar fins a 2 projectes entre els fins a 6 preseleccionats.

En cap de les modalitats podrà sortir escollit un projecte si no ha rebut almenys un vot.

A partir del dia 09/05/2017 es publicaran a la web els resultats del procés de votació indicant quins són els projectes guanyadors pel Comú per participar a la primera convocatòria de La Filadora. Així mateix, es contactarà amb les entitats seleccionades via telefònica o per correu electrònic.

Modalitat “Suport a campanyes i accions puntuals externes”

L’objectiu d’aquesta modalitat és donar suport econòmic a accions puntuals i campanyes de solidaritat i mobilització social engegades per organitzacions i moviments que demanin explícitament el suport de Barcelona En Comú, i que es valorin pertinents políticament. També, a iniciativa dels espais de Barcelona En Comú, es podran fer aportacions a campanyes i actuacions que estiguin en sintonia amb el projecte polític i amb el programa amb el qual vam concórrer a les eleccions municipals.

Des de la publicació d’aquesta convocatòria i durant tot l’any 2017 podran presentar-se sol·licituds de suport a accions i campanyes mitjançant el procediment descrit a l’apartat 5.

Cada petició rebuda serà avaluada per la Direcció Executiva en funció del contingut de la proposta presentada, dels objectius de la modalitat i de la disponibilitat pressupostària. En cas de valoració positiva es procedirà a l’aprovació de la següent manera:

 • En els casos de sol·licitud de suport per imports inferiors o iguals a 3.000 euros les peticions seran aprovades per Direcció Executiva amb el límit màxim de l’1% del pressupost anual per a aquesta modalitat. En cas que es superés aquest 1% es seguiria el criteri del paràgraf següent.
 • En els casos de sol·licituds de suport per imports superiors a 3.000 euros les peticions seran aprovades per la Coordinadora General.

11. Execució dels projectes

11.1. Formalització i condicions de pagament

L’atorgament de l’ajut es formalitzarà mitjançant conveni entre Barcelona En Comú i els equips beneficiaris.

 1. A la modalitat Accions de ciutat: bestreta del 50% a l’atorgament i l’altre 50% a l’aprovació per part de Barcelona En Comú de l’informe intermedi.
 2. A la modalitat Accions als barris: pagament únic a l’atorgament.
 3. A la modalitat Suport a campanyes i accions puntuals externes: immediatament després de la concessió del suport, ja sigui un ajut econòmic o en espècie.

11.2. Obligacions dels equips beneficiaris

11.2.1. Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria suposarà l'acceptació dels requisits que s'estableixen en les condicions generals de les presents bases i les particulars que s'adaptin a cada projecte impulsat. L'incompliment de qualsevol d'aquests requisits suposarà la revocació de l'ajuda i la consegüent devolució.

11.2.2. Compliment de la legislació vigent

Els projectes guanyadors d’aquesta convocatòria es comprometen, en l’execució d’aquesta, al compliment de la legislació vigent, i principalment en matèria de drets fonamentals.

En aquest sentit, és molt important que les activitats corresponents respectin en tot moment el dret a la intimitat de la forma que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre, i suplement en català núm. 17, de 30 de desembre).

Els projectes que tinguin com a beneficiàries persones menors d’edat, víctimes de violència o de tràfic de persones, i pertanyents a qualsevol col·lectiu especialment vulnerable, hauran d’assegurar el compliment de la legislació que els afecti en matèria de protecció.

11.2.3. Extinció/resolució (causes i conseqüències)

El conveni relatiu a l’ajut s’extingeix amb el compliment dels compromisos per part d’ambdues parts.

El conveni podrà ser resolt en cas d’incompliment en els casos que recull la legislació en matèria de convenis i en qualsevol altre que es consideri adient establir entre les parts al moment de formalitzar-lo, i tindrà com a conseqüència la devolució de l’ajut i la impossibilitat de presentar-se a següents convocatòries. Barcelona En Comú es reserva el dret d’emprendre accions legals.

12. Seguiment i justificació

Els equips beneficiaris hauran de lliurar informes justificatius, d’acord amb els següents criteris:

 1. A la modalitat Accions de ciutat: informe intermedi als 9 mesos de la concessió i informe final i justificació financera a la finalització del projecte.
 2. A la modalitat Accions als barris: informe final i justificació financera en un termini no superior a 3 mesos a la finalització del projecte.
 3. A la modalitat Suport a campanyes i accions puntuals externes: si s’estima oportú, informe de l’actuació i justificació financera. A més, s’informarà per escrit de manera regular a tot el cens d’activistes del destí de totes les aportacions.

El termini per a l’informe final i la justificació serà en tots els casos de tres mesos a comptar del dia de finalització del projecte o de l’endemà de l’acció puntual realitzada.