Bases convocatòria 2018

Descarrega les bases en PDF

1. Què és La Filadora?

Des de Barcelona En Comú posem en marxa la segona edició del programa de La Filadora.

Amb aquesta iniciativa volem donar suport econòmic a entitats sense ànim de lucre, cooperatives i moviments socials que busquin la transformació social, política i econòmica cap a un model de ciutat més just, equitatiu i solidari en l’àmbit local.

Els diners amb els quals es finança La Filadora provenen d’aportacions econòmiques (excedents de sou) que realitzen càrrecs públics de Barcelona En Comú de l’Ajuntament de Barcelona en aplicació del nostre Codi d’Ètica Política. Aquest codi va ser aprovat en el plenari celebrat el 20/02/2016 i estableix una limitació salarial anual màxim de 2.200 € per 14 pagues.

Des de Barcelona En Comú animem a participar-hi a tota la ciutadania organitzada, perquè només en comú i des de baix podem fer possible el canvi.

2. Objectius de La Filadora

El fons social i solidari La Filadora té per objectiu donar suport a iniciatives socials i locals que tinguin com a finalitat:

 • La transformació social, política i econòmica cap a un model de ciutat més just, equitatiu i solidari en el marc del programa de Barcelona En Comú
 • La promoció de processos d’autogestió, reivindicació, denúncia i construcció des de baix
 • La promoció de processos de coproducció i cogestió de polítiques públiques

Els principals objectius de La Filadora són:

 • Enfortir el teixit social de la ciutat
 • Impulsar processos d’autogestió, coproducció i reivindicació social
 • Posar la política al servei de la ciutadania

3. Línies programàtiques prioritàries d’aquesta edició de la Filadora

Per a aquesta convocatòria, les línies programàtiques prioritàries escollides per la Coordinadora de Relat de Barcelona En Comú, i sobre les quals hauran de versar els projectes de ciutat que es presentin, són aquestes tres:

Habitatge: es valoraran iniciatives compromeses amb el dret a l'habitatge. Des de campanyes o projectes de sensibilització de l'habitatge com un dret i no com un bé especulatiu, fins a iniciatives que fomentin la millora al seu accés.

Mobilitat i salut: es valoraran iniciatives compromeses amb una mobilitat sostenible i que redueixin el seu impacte en la salut pública. El model de mobilitat té conseqüències evidents en la salut dels veïns i veïnes, i també a nivell ambiental, econòmic i social.

Memòria i drets civils: es valoraran iniciatives compromeses amb els projectes de reconeixement de memòria històrica i drets civils; de trajectòries activistes, lluites i moviments; dels valors republicans o dels 40 anys d'ajuntaments democràtics.

4. Característiques de la convocatòria

Tot el procés, des de la selecció de les propostes fins a l’execució dels projectes, estarà sotmès als principis de transparència i traçabilitat.

El finançament sol·licitat podrà ser del total del pressupost del projecte o només d’una part (en cas que ja es tinguin altres finançaments confirmats o previstos).

Seran finançables totes les despeses vinculades al projecte presentat, sempre que es pugui justificar via factures, nòmines i tiquets per quanties petites.

La convocatòria d’aquest segona edició s’obrirà el 15 de març de 2018 i està dotada amb 174.479 euros (142.000 € corresponents als excedents de sou de l’any 2017 i 32.479 € corresponents al romanent de l’edició anterior de La Filadora) que es distribuiran de la següent manera:

Modalitat

Nombre de projectes

Import

Import total

%

Accions de ciutat

6

15.000,00 € / projecte

90.000,00 €

52 %

Accions als barris

16

4.500,00 € / projecte

72.000,00 €

41 %

Suport a campanyes i accions puntuals externes a BComú

(en funció de les sol·licituds durant l’any 2018)

9.479 € en total

12.479 €

7 %

TOTAL FONS LA FILADORA

174.479 €

100%

Hi ha tres modalitats de presentació de projectes:

a) Accions de ciutat

Aquesta part del fons està pensada per a aquelles accions sectorials destinades a la construcció d’una ciutat de drets pel bé comú, en el marc de les línies programàtiques prioritàries marcades per Barcelona En Comú, i que s’especifiquen en l’apartat 3 d’aquestes bases:

 • Habitatge
 • Mobilitat i salut
 • Memòria i drets civils

Resultaran premiats 6 projectes en total: els 2 projectes més votats per cadascuna de les tres línies prioritàries.

b) Accions als barris

Aquesta part del fons està pensada per a accions que es vulguin realitzar als barris de Barcelona. Es valorarà de forma positiva que els projectes presentats tinguin relació amb les línies programàtiques d’aquesta edició de La Filadora però no serà excloent.

Resultaran premiats 16 projectes. Hi haurà un projecte guanyador per cada districte (10) i, en funció de la qualitat i quantitat dels projectes presentats a cada districte, el comitè de selecció proposarà, prèviament a la votació,  els 6 districtes que comptaran amb un segon projecte premiat.

Així doncs, es preseleccionaran fins a 6 projectes per cada districte perquè passin a la fase de votacions.

c) Suport a campanyes i accions puntuals externes a Barcelona En Comú

Aquesta modalitat té per objectiu donar suport a accions puntuals i campanyes de mobilització engegades per organitzacions i moviments socials que estiguin en sintonia amb el nostre projecte polític i que no puguin optar a la convocatòria anual de La Filadora, pel seu abast puntual o import reduït. Aquesta modalitat estarà oberta durant tot l’any i la seva sol.licitud es farà a través del següent formulari.

La iniciativa pot partir directament de les organitzacions socials o a proposta dels diferents espais d’activistes de Barcelona En Comú.

5. Qui hi pot participar?

Podran participar-hi associacions, fundacions, cooperatives sense ànim de lucre i col·lectius o plataformes de moviments socials que actuïn a Barcelona.

Els requisits legals i interns dels equips participants seran els següents:

5.1. Entitats sense ànim de lucre

Es podran presentar a la convocatòria les entitats sense ànim de lucre amb personalitat jurídica reconeguda per llei, és a dir, associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre. La persona que habitualment representi l’entitat estarà legitimada per fer totes les actuacions.

5.2. Agrupacions de persones físiques o jurídiques

Les agrupacions sense personalitat jurídica hauran de ser representades per almenys dues persones que estaran apoderades per tots els membres, i assumiran la responsabilitat de l’actuació.

5.3. Estar al dia d’obligacions legals

Els projectes seleccionats com a guanyadors de la convocatòria hauran de presentar una declaració responsable, signada per una persona que faci de representant legal, d’estar al dia de qualsevol obligació legal, dels pagaments tributaris i de la seguretat social.

6. Procés de presentació de projecte a les modalitats “Accions de ciutat” i “Accions als barris”

Cada entitat sol·licitant pot presentar només un projecte per cadascuna de les dues modalitats:

El comitè avaluador podrà demanar, en qualsevol fase del procés, informació o dades addicionals. El projecte i tota la informació i documentació requerida s’haurà de presentar en català o castellà. En el supòsit que es presenti en una altra llengua caldrà presentar traducció a alguna de les llengües indicades.

La inscripció a aquesta convocatòria implica que l’entitat social declara que és un projecte propi i que no vulnera cap dret de terceres persones pel que fa a la propietat intel·lectual, industrial o de qualsevol mena, i eximeix Barcelona En Comú de qualsevol responsabilitat que es derivi de l’incompliment d’aquesta obligació.

La inscripció i presentació a aquest concurs no comporta cap taxa o aval.

7. Calendari de la convocatòria

A les modalitats “Accions de ciutat” i “Accions als barris”:

ATENCIÓ: S’ha ampliat el termini de presentació de projectes de la convocatòria i totes les dates han estat modificades!

Concepte

Dia o període

Publicació de la convocatòria

15/03/2018

Termini per presentar propostes

Del 15/03/2018 al 22/04/2018

Preselecció de propostes rebudes

Del 23/04/2018 al 16/05/2018

Votació de projectes

Del 17/05/2018 al 28/05/2018

Presentació de resultats

31/05/2018

A la modalitat “Suport a campanyes i accions puntuals externes”:

 • En qualsevol moment de l’any 2018
 • Termini i forma de resposta: es comunicarà directament i es notificarà per escrit tan aviat com sigui possible.

8. Comitè avaluador

La preselecció dels projectes que es presentin a la votació oberta al Comú la duran a terme dos comitès avaluadors composats per un mínim de 6 membres, respectant el criteri de paritat.

En el cas de la modalitat “Accions de ciutat”, els membres del Comitè Avaluador seran els següents:

 • 1 representant del Grup Municipal
 • 2 representants de la Coordinadora General
 • 1 representant de la Coordinadora d’Eixos
 • 1 representant de la Comissió de Logística, Administració i Finances
 • 1 expert extern a l’organització

El Comitè Avaluador d’aquesta modalitat serà assistit per la Coordinadora de Relat (Coordinació d’Eixos Temàtics) de Barcelona En Comú, Laia Rosich.

En el cas de la modalitat “Accions als barris”, els membres del Comitè Avaluador seran els següents:

 • 1 representant del Grup Municipal
 • 1-2 representants de la Coordinadora General
 • 4 representants de la Coordinadora Territorial
 • 1 expert extern a l’organització
 • 1 representant de la Comissió de Logística, Administració i Finances

El Comitè Avaluador d’aquesta modalitat serà assistit pel responsable de Territori de Barcelona En Comú, Enric Bàrcena.

9. Criteris de selecció

Els projectes presentats hauran de respondre a l’objecte i la finalitat de la convocatòria que es descriuen a l’apartat 2. No s’admetran per ser avaluats els projectes que no respectin els drets humans.

Els projectes presentats es valoraran fins a 100 punts distribuïts en els següents criteris de valoració:

9.1. Criteris vinculats al projecte presentat: fins a 40 punts

 • El projecte inclou la perspectiva de gènere.
 • Identificació tant de les motivacions com dels objectius del projecte presentat.
 • Existència de memòria econòmica i/o pressupost detallat.
 • El projecte presentat està pensat perquè els resultats tinguin continuïtat en el temps més enllà de la participació en aquesta convocatòria.
 • S’afavoreix l’apoderament i autoorganització de la ciutadania, especialment dels col·lectius que pateixen més desigualtats estructurals.
 • El desenvolupament del projecte es realitza en el camp de l’economia social i solidària.
 • El projecte és innovador.

9.2. Criteris vinculats a les línies prioritàries de la convocatòria de 2018: fins a 30 punts

A la convocatòria de l’any 2018 es valoraran les línies prioritàries que es desenvolupen a l’apartat 3 d’aquestes bases.      

9.3. Criteris vinculats a l’entitat sol·licitant: fins a 30 punts

 1. Accions i activitats fetes per l’entitat sol·licitant anteriorment; es valorarà especialment si aquestes accions i activitats estan relacionades amb el projecte presentat.
 2. Implicació en i/o col·laboració amb els moviments socials o les lluites veïnals.
 3. Base social de l’entitat sol·licitant en el sector o territori respecte al qual es presenta el projecte.
 4. Acreditació de la capacitat de gestió de l’entitat sol·licitant per dur a terme el projecte presentat.

10. Preselecció de projectes

El Comitè Avaluador, a partir dels criteris descrits, puntuarà cadascuna de les propostes presentades.

Si ho considerés necessari podria demanar informació complementària a les entitats que presentin els projectes. Perquè un projecte pugui ser preseleccionat haurà d’obtenir un mínim de 60 punts i la meitat dels punts assignats a cadascuna de les categories de criteris d’avaluació.

En el cas de la modalitat “Accions de ciutat” es preseleccionaran 12 projectes, 4 per cadascuna de les 3 línies prioritàries. Si en alguna de les 3 línies prioritàries només una o cap de les propostes presentades complís els requisits mínims de puntuació, es seleccionaria la/es proposta/es més votada/es de les altres línies prioritàries que no hagi(n) estat escollida/es directament pel Comú al procés de votació.

En el cas de la modalitat “Accions als barris” es podran preseleccionar fins a 60 projectes, 6 per cada districte.

Amb la data 17/05/2018 es faran públics a la web filadora.bcnencomu.cat els projectes preseleccionats. La descripció publicada de cada projecte correspondrà als textos presentats a la convocatòria en el formulari. Barcelona En Comú no editarà ni corregirà aquests textos, per la qual cosa demana cura en la redacció dels continguts.

Les decisions preses pels comitès avaluadors seran inapel·lables.

11. Elecció dels projectes: votació del Comú

L’elecció final dels projectes guanyadors es durà a terme mitjançant un sistema de votació en línia amb les característiques descrites a continuació.

Les votacions tindran lloc entre el dia 17/05/2018 i el dia 28/05/2018. La seguretat de tot el procés de votació en línia estarà garantida tècnicament pels serveis subministrats per l'organització independent Agora Voting.

Tenen dret a votar totes les persones que formin part del Comú, és a dir, les que constin registrades i verificades a https://participa.barcelonaencomu.cat el dia abans de l’inici de les votacions. Cada persona realitzarà 4 votacions.

A la modalitat “Accions de ciutat” hi haurà 3 votacions, una per cadascuna de les línies programàtiques prioritàries. Cada persona votarà a 2 projectes entre els 4 preseleccionats en cadascuna de les línies programàtiques. S’escolliran els dos projectes amb més vots de cada línia programàtica.

A la modalitat “Accions de barri” cada persona votarà 2 projectes entre els preseleccionats del districte on estigui registrada. Es premiarà els primers projectes més votats per districte (10 projectes), i els segons més votats dels 6 districtes que el Comitè Electoral hagi escollit prèviament a la votació, segons la qualitat i quantitat dels projectes presentats.

Si en algun dels districtes només una o cap de les propostes presentades complís els requisits mínims de puntuació se seleccionaria la/es proposta/es amb un major nombre de vots dels altres districtes que no hagin estat escollides directament pel Comú al procés de votació.

En cap de les modalitats podrà sortir escollit un projecte si no ha rebut almenys un vot.

A partir del dia 31/05/2018 es publicaran a la web els resultats del procés de votació indicant quins són els projectes seleccionats pel Comú per participar a la segona convocatòria de La Filadora. Així mateix, es contactarà amb les entitats seleccionades via telefònica o per correu electrònic.

Modalitat “Suport a campanyes i accions puntuals externes”

L’objectiu d’aquesta modalitat és donar suport econòmic a accions puntuals i campanyes de solidaritat i mobilització social engegades per organitzacions i moviments que demanin explícitament el suport de Barcelona En Comú, i que es valorin pertinents políticament. També, a iniciativa dels espais de Barcelona En Comú, es podran fer aportacions a campanyes i actuacions que estiguin en sintonia amb el projecte polític i amb el programa amb el qual vam concórrer a les eleccions municipals.

Des de la publicació d’aquesta convocatòria i durant tot l’any 2018 podran presentar-se sol·licituds de suport a accions i campanyes mitjançant el formulari (enllaç).

Cada petició rebuda serà avaluada per la Direcció Executiva en funció del contingut de la proposta presentada, dels objectius de la modalitat i de la disponibilitat pressupostària. En cas de valoració positiva es procedirà a l’aprovació de la següent manera:

 • En els casos de sol·licitud de suport per imports inferiors o iguals a 3.000 euros les peticions seran aprovades per Direcció Executiva amb el límit màxim de l’1% del pressupost anual per a aquesta modalitat. En cas que es superés aquest 1% es seguiria el criteri del paràgraf següent.
 • En els casos de sol·licituds de suport per imports superiors a 3.000 euros les peticions seran aprovades per la Coordinadora General.

12. Execució dels projectes

12.1. Formalització i condicions de pagament

L’atorgament de l’ajut es formalitzarà mitjançant conveni entre Barcelona En Comú i els equips beneficiaris.

 1. A la modalitat “Accions de ciutat”: bestreta del 50% a l’atorgament i l’altre 50% a l’aprovació per part de Barcelona En Comú de l’informe intermedi.
 2. A la modalitat “Accions als barris”: pagament únic a l’atorgament.
 3. A la modalitat “Suport a campanyes i accions puntuals externes”: immediatament després de la concessió del suport, ja sigui un ajut econòmic o en espècie.

12.2. Obligacions dels equips beneficiaris

12.2.1. Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria suposarà l'acceptació dels requisits que s'estableixen en les condicions generals de les presents bases i les particulars que s'adaptin a cada projecte impulsat. L'incompliment de qualsevol d'aquests requisits suposarà la revocació de l'ajuda i la consegüent devolució.

12.2.2. Compliment de la legislació vigent

Els projectes guanyadors d’aquesta convocatòria es comprometen, en l’execució d’aquesta, al compliment de la legislació vigent, principalment en matèria de drets fonamentals.

En aquest sentit, és molt important que les activitats corresponents respectin en tot moment el dret a la intimitat de la forma que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre, i suplement en català núm. 17, de 30 de desembre).

Els projectes que tinguin com a beneficiàries persones menors d’edat, víctimes de violència o de tràfic de persones, i pertanyents a qualsevol col·lectiu especialment vulnerable, hauran d’assegurar el compliment de la legislació que els afecti en matèria de protecció.

12.2.3. Extinció/resolució (causes i conseqüències)

El conveni relatiu a l’ajut s’extingeix amb el incompliment dels compromisos per qualsevol de les parts.

El conveni podrà ser resolt en cas d’incompliment en els casos que recull la legislació en matèria de convenis i en qualsevol altre que es consideri adient establir entre les parts al moment de formalitzar-lo, i tindrà com a conseqüència la devolució de l’ajut i la impossibilitat de presentar-se a següents convocatòries. Barcelona En Comú es reserva el dret d’emprendre accions legals.

13. Seguiment i justificació

Els equips beneficiaris hauran de lliurar informes justificatius, d’acord amb els següents criteris:

 1. A la modalitat “Accions de ciutat”: informe intermedi als 9 mesos de la concessió i informe final i justificació financera a la finalització del projecte.
 2. A la modalitat “Accions als barris”: informe final i justificació financera en un termini no superior a 3 mesos a la finalització del projecte.
 3. A la modalitat “Suport a campanyes i accions puntuals externes”: si s’estima oportú, informe de l’actuació i justificació financera.

El termini per a l’informe final i la justificació serà en tots els casos de tres mesos a comptar del dia de finalització del projecte o de l’endemà de l’acció puntual realitzada.