Promovent models turístics que no generin deute social, de cures i ecològic: propostes de polítiques per una Barcelona sostenible

Xarxa Observatori del Deute en la Globalització
Difusió amb accions d'incidència política dels resultats d'una investigació-acció sobre els impactes de l’actual model turístic a Barcelona.
Descripció
Pretenem ampliar els recursos per la campanya de comunicació de la publicació de la investigació-acció "El deute social, de cures i mediambiental del turisme. El cas de Barcelona" (formulat amb l'Aj. de Bcn). Proposem una infografia i una peca audiovisual viral per fer una síntesi i extracció d'idees força de la recerca, perquè pugui ser útil per a millorar la coherència de les polítiques institucionals en l'àmbit del turisme, i per l'argumentari i estratègia de lluita dels moviments socials.