Presenta un projecte

Abans de començar a emplenar el formulari de creació del projecte, llegeix les bases i prepara els següents arxius, que se’t demanaran al llarg de tot el procés de creació:

  • Còpies del document d’identitat (DNI/NIF/passaport) de la/es persones responsable/s
  • Document amb les dades bancàries i la identificació del/de la titular del compte
  • Declaració firmada per la persona responsable d'estar al corrent dels pagaments Descarrega model
  • Cronograma Descarrega model
  • Pressupost de despeses i ingressos Descarrega model

En cas que qui fa la sol·licitud tingui personalitat jurídica:

  • Estatuts
  • Inscripció al registre corresponent
  • Targeta fiscal

Un cop els tinguis, et convidem a registrar-te al web, amb una adreça electrònica i una contrasenya, per poder desar el formulari i poder tornar-hi si mai vols fer-hi alguna esmena.
Un cop enviat el projecte no es podrà tornar a editar.