Presenta un projecte

Abans de començar a emplenar el formulari de creació del projecte, llegeix les bases i prepara els següents arxius, que se’t demanaran al llarg de tot el procés de creació:

  1. Còpies del document d’identitat (DNI/NIF/passaport) de la/es persona/es responsable/s
  2. Document amb les dades bancàries i la identificació de l’entitat sol·licitant
  3. Declaració firmada per la persona responsable d'estar al corrent dels pagaments Descarrega model
  4. Activitats del projecte Descarrega model
  5. Cronograma Descarrega model
  6. Pressupost de despeses i ingressos Descarrega model
  7. Imatge/s del projecte

En cas que qui fa la sol·licitud tingui personalitat jurídica:

  • Estatuts
  • Inscripció al registre corresponent
  • Targeta fiscal

Un cop els tinguis, et convidem a registrar-te al web, amb una adreça electrònica i una contrasenya, per poder desar el formulari i poder tornar-hi si mai vols fer-hi alguna esmena.